نوشته‌ها

دیزل ژنراتور دویتس ۲۰۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013FCG3

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۲۵۰
کیلووات ۱۶۴
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۸۵
کیلووات ۱۴۸
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۸۰۰
عرض ۱۰۵۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۲۰۵۰کیلو ولت آمپر BF6M1013FCG3

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۲۵۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

موتور

TCDL2013L06

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۲۵۰
کیلووات ۲۰۰
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۲۲۵
کیلووات ۱۸۰
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۸۰۰
عرض ۱۰۵۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۲۵۰ کیلو ولت آمپر TCDL2013L06

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۳۵۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۳۵۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1015CG3

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۳۵۰
کیلووات ۲۸۰
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۳۱۵
کیلووات ۲۵۲
ابعاد (میلیمتر) طول ۳۳۰۰
عرض ۱۱۰۰
ارتفاع ۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۳۵۰ کیلو ولت آمپر BF6M1015CG3

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۸۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۸۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013FCG2

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۸۰
کیلووات ۱۴۴
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۶۳
کیلووات ۱۳۰
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۸۰ کیلو ولت آمپر BF6M1013FCG2

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۷۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۷۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013EC

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۷۰
کیلووات ۱۳۶
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۵۳
کیلووات ۱۲۲٫۴
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۷۰ کیلو ولت آمپر BF6M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۶۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۶۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013EC

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۶۵
کیلووات ۱۳۲
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۴۸
کیلووات ۱۱۸
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۶۵ کیلو ولت آمپر BF6M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۳۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۳۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013FC

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۳۰
کیلووات ۱۰۴
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۱۷
کیلووات ۱۹۴
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۵۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۳۰ کیلو ولت آمپر BF4M1013FC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۰۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۰۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013EC

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۰۵
کیلووات ۸۸
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۹۵
کیلووات ۷۶
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۴۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۰۵ کیلو ولت آمپر BF4M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۸۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۸۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013E

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۸۵
کیلووات ۶۸
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۸۵
کیلووات ۶۲
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۲۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۸۵ کیلو ولت آمپر BF4M1013E

pdf_logo