نوشته‌ها

دیزل ژنراتور دویتس ۱۸۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۸۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013FCG2

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۸۰
کیلووات ۱۴۴
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۶۳
کیلووات ۱۳۰
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۸۰ کیلو ولت آمپر BF6M1013FCG2

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۷۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۷۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013EC

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۷۰
کیلووات ۱۳۶
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۵۳
کیلووات ۱۲۲٫۴
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۷۰ کیلو ولت آمپر BF6M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۶۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۶۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF6M1013EC

سیلندر

۶ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۶۵
کیلووات ۱۳۲
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۴۸
کیلووات ۱۱۸
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۷۰۰
عرض ۹۰۰
ارتفاع ۱۶۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۶۵ کیلو ولت آمپر BF6M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۳۰ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۳۰ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013FC

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۳۰
کیلووات ۱۰۴
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۱۱۷
کیلووات ۱۹۴
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۵۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۳۰ کیلو ولت آمپر BF4M1013FC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۱۰۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۱۰۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013EC

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۱۰۵
کیلووات ۸۸
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۹۵
کیلووات ۷۶
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۴۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۱۰۵ کیلو ولت آمپر BF4M1013EC

pdf_logo

دیزل ژنراتور دویتس ۸۵ کیلو ولت

 نام دیزل ژنراتور 

دویتس ۸۵ کیلو ولت آمپر

موتور

BF4M1013E

سیلندر

۴ سیلندر
توان خروجی اضطراری کیلو ولت آمپر ۸۵
کیلووات ۶۸
توان خروجی پرایم کیلو ولت آمپر ۸۵
کیلووات ۶۲
ابعاد (میلیمتر) طول ۲۲۰۰
عرض ۸۰۰
ارتفاع ۱۴۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور دویتس ۸۵ کیلو ولت آمپر BF4M1013E

pdf_logo