نوشته‌ها

ژنراتور مکالته ECO402L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO402L

ژنراتور مکالته ECO402L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۸۱۶ ۸۱۶ ۷۸۰ ۷۲۰ ۶۳۰ ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰ kVA درجه قدرت درجه H
۶۵۳ ۶۵۳ ۶۲۴ ۵۷۶ ۵۰۴ ۵۴۴ ۵۴۴ ۵۴۴ kW
۷۵۶ ۷۵۶ ۷۲۰ ۶۶۵ ۵۸۵ ۶۳۰ ۶۳۰ ۶۳۰ kVA درجه قدرت درجه F
۶۰۵ ۶۰۵ ۵۷۶ ۵۳۲ ۴۶۸ ۵۰۴ ۵۰۴ ۵۰۴ kW

ژنراتور مکالته ECO401.5L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO401.5L

ژنراتور مکالته ECO401.5L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۷۴۴ ۷۴۴ ۷۰۰ ۶۶۰ ۵۷۰ ۶۲۰ ۶۲۰ ۶۲۰ kVA درجه قدرت درجه H
۵۹۵ ۵۹۵ ۵۶۰ ۵۲۸ ۴۵۶ ۴۹۶ ۴۹۶ ۴۹۶ kW
۶۷۲ ۶۷۲ ۶۳۲ ۶۰۰ ۵۱۵ ۵۶۰ ۵۶۰ ۵۶۰ kVA درجه قدرت درجه F
۵۳۸ ۵۳۸ ۵۰۶ ۴۸۰ ۴۱۲ ۴۴۸ ۴۴۸ ۴۴۸ kW

ژنراتور مکالته ECO40-3S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3S

ژنراتور مکالته ECO38-3S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۶۰۰ ۶۰۰ ۵۸۰ ۵۴۰ ۴۶۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ kVA درجه قدرت درجه H
۴۸۰ ۴۸۰ ۴۶۴ ۴۳۲ ۳۶۸ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ kW
۵۴۰ ۵۴۰ ۵۲۰ ۴۸۴ ۴۱۴ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ kVA درجه قدرت درجه F
۴۳۲ ۴۳۲ ۴۱۶ ۳۸۷ ۳۳۱ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۶۰ kW

ژنراتور مکالته ECO38-3S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3S

ژنراتور مکالته ECO38-3S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۶۰ ۲۱۰ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵ kVA درجه قدرت درجه H
۲۱۶ ۲۱۶ ۲۱۶ ۲۰۸ ۱۶۸ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ kW
۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۱۹۰ ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۰۷ kVA درجه قدرت درجه F
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۹۲ ۱۵۲ ۱۶۶ ۱۶۶ ۱۶۶ kW

ژنراتور مکالته ECO40-2S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO40-2S

ژنراتور مکالته ECO40-2S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۵۴۰ ۵۴۰ ۵۱۰ ۴۸۰ ۳۶۰ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ kVA درجه قدرت درجه H
۴۳۲ ۴۳۲ ۴۰۸ ۳۸۴ ۲۸۸ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۶۰ kW
۴۹۰ ۴۹۰ ۴۶۰ ۴۳۵ ۳۳۰ ۴۱۰ ۴۱۰ ۴۱۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۹۲ ۳۹۲ ۳۶۸ ۳۴۸ ۲۶۴ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ kW

ژنراتور مکالته ECO40-1S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO40-1S

ژنراتور مکالته ECO40-1S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۴۸۰ ۴۸۰ ۴۵۰ ۴۲۰ ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ kVA درجه قدرت درجه H
۳۸۴ ۳۸۴ ۳۶۰ ۳۳۶ ۳۴۲ ۳۷۰ ۳۷۰ ۳۷۰ kW
۴۴۰ ۴۴۰ ۴۱۰ ۳۸۳ ۳۴۲ ۳۷۰ ۳۷۰ ۳۷۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۵۲ ۳۵۲ ۳۲۸ ۳۰۶ ۲۷۴ ۲۹۶ ۲۹۶ ۲۹۶ kW

ژنراتور مکالته ECO38-3L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3L

ژنراتور مکالته ECP34-2L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۳۸۰ ۳۴۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ kVA درجه قدرت درجه H
۳۳۶ ۳۳۶ ۳۳۶ ۳۰۴ ۲۷۲ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ kW
۳۸۵ ۳۸۵ ۳۸۵ ۳۵۰ ۳۱۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸ ۲۸۰ ۲۴۸ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ kW

ژنراتور مکالته ECO38-2L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-2L

ژنراتور مکالته ECO38-2L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۳۶۰ ۳۶۰ ۳۴۰ ۳۲۵ ۲۳۲ ۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ kVA درجه قدرت درجه H
۲۸۸ ۲۸۸ ۲۷۲ ۲۶۰ ۲۳۲ ۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ kW
۳۳۰ ۳۳۰ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲۶۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ kVA درجه قدرت درجه F
۲۶۴ ۲۶۴ ۲۴۸ ۲۴۰ ۲۱۲ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ kW

ژنراتور مکالته ECO38-1L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-1L

ژنراتور مکالته ECO38-1L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۳۶۰ ۳۶۰ ۳۴۰ ۳۲۵ ۲۳۲ ۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ kVA درجه قدرت درجه H
۲۸۸ ۲۸۸ ۲۷۲ ۲۶۰ ۲۳۲ ۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ kW
۳۳۰ ۳۳۰ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲۶۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ kVA درجه قدرت درجه F
۲۶۴ ۲۶۴ ۲۴۸ ۲۴۰ ۲۱۲ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ kW

ژنراتور مکالته ECP34-2L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECP34-2L

ژنراتور مکالته ECP34-2L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ kVA درجه قدرت درجه H
۱۴۴ ۱۴۴ ۱۳۶ ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ kW
۱۶۳ ۱۶۳ ۱۵۰ ۱۳۲ ۱۱۳ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۶ kVA درجه قدرت درجه F
۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۰۶ ۹۰٫۴ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ kW