مطالب توسط admin

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶  سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE  مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE  دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GEمجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GEدارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE  دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE

  دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآین د احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه […]